گیرنده تلویزیون دیجیتال (DVB-T) اینم یه بجه گوسفند چینی - همکلاسی