گیرنده تلویزیون دیجیتال (DVB-T) باباطری خالی تماس بگیرید - همکلاسی