گیرنده تلویزیون دیجیتال (DVB-T) موبایل وپوکی استخوان - همکلاسی