گیرنده تلویزیون دیجیتال (DVB-T) نکاتی در باره شارز باطری موبایل - همکلاسی